Trang 2972, kết quả từ 29711 tới 29720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Quang Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Quang Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bàn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Mo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mã Công Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Công Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ngư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296729682969297029712972297329742975...74341