Trang 2973, kết quả từ 29721 tới 29730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Trần Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trần Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Quang Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Văn Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Ngay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Mục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lý Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Manh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Manh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Triệu Văn Moong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Moong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296829692970297129722973297429752976...74341