Trang 3001, kết quả từ 30001 tới 30010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Khắc Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Khắc Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299629972998299930003001300230033004...74341