Trang 3010, kết quả từ 30091 tới 30100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thế Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Xuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đinh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đinh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Xề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Xề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300530063007300830093010301130123013...74341