Trang 3011, kết quả từ 30101 tới 30110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kim Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Leo Văn Vòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Leo Văn Vòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300630073008300930103011301230133014...74341