Trang 3013, kết quả từ 30121 tới 30130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Quốc Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Duy Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Hiến Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hiến Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cáp Trọng Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cáp Trọng Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Xuân Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Hồng Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hồng Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300830093010301130123013301430153016...74341