Trang 3014, kết quả từ 30131 tới 30140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khúc Tường Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Tường Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ván Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ván Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300930103011301230133014301530163017...74341