Trang 3018, kết quả từ 30171 tới 30180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Xuân Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ong Thế Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Thế Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Giáp Nghĩa Trạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Nghĩa Trạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Thanh Tra

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thanh Tra, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Anh Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Anh Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Toong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Toong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301330143015301630173018301930203021...74341