Trang 3019, kết quả từ 30181 tới 30190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Đình Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Nguyên Tờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nguyên Tờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301430153016301730183019302030213022...74341