Trang 3020, kết quả từ 30191 tới 30200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Ngọc Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Giỏi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Giáp Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Dễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Dễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...301530163017301830193020302130223023...74341