Trang 3022, kết quả từ 30211 tới 30220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Cừơng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cừơng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Xuân Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301730183019302030213022302330243025...74341