Trang 3024, kết quả từ 30231 tới 30240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỏm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỏm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301930203021302230233024302530263027...74341