Trang 3030, kết quả từ 30291 tới 30300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nghiêm Đình Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Đình Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302530263027302830293030303130323033...74341