Trang 3034, kết quả từ 30331 tới 30340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Nguyên Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nguyên Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Mạnh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mạnh Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302930303031303230333034303530363037...74341