Trang 3035, kết quả từ 30341 tới 30350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bá Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Cầu Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cầu Thủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Đình Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Thiên Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thiên Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Công Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Duy Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303030313032303330343035303630373038...74341