Trang 3052, kết quả từ 30511 tới 30520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Đình Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Thóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Xuân Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Thóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quách Văn Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Bình Thôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bình Thôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304730483049305030513052305330543055...74341