Trang 3058, kết quả từ 30571 tới 30580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Đình Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Quẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Xuân Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305330543055305630573058305930603061...74341