Trang 3061, kết quả từ 30601 tới 30610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Nhớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhớ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hồng Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Thế Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thế Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thế Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Đăng Nhấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đăng Nhấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305630573058305930603061306230633064...74341