Trang 3069, kết quả từ 30681 tới 30690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hợn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Đức Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hởn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306430653066306730683069307030713072...74341