Trang 3072, kết quả từ 30711 tới 30720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngân Văn Đứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân Văn Đứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306730683069307030713072307330743075...74341