Trang 3073, kết quả từ 30721 tới 30730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Trọng Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Đoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Tiến Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đức Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Độc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Độc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Huy Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306830693070307130723073307430753076...74341