Trang 3074, kết quả từ 30731 tới 30740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Quốc Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Quốc Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306930703071307230733074307530763077...74341