Trang 3080, kết quả từ 30791 tới 30800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Tất Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tất Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lò Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 26/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 10/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307530763077307830793080308130823083...74341