Trang 3084, kết quả từ 30831 tới 30840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Dạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Dạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 13/3/1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 24/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 31/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 22/, hi sinh 13/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 18/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/2/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307930803081308230833084308530863087...74341