Trang 3086, kết quả từ 30851 tới 30860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Trư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Trư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1852, hi sinh 8/2/1935, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Liệt Sỹ Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt Sỹ Chế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308130823083308430853086308730883089...74341