Trang 3096, kết quả từ 30951 tới 30960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng chí Cay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Cay, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Điện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Xòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/3/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Chí Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Bằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309130923093309430953096309730983099...74341