Trang 3101, kết quả từ 31001 tới 31010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Xuân Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309630973098309931003101310231033104...74341