Trang 3102, kết quả từ 31011 tới 31020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Xuân Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Đức Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Điện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Đình Đán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đình Đán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309730983099310031013102310331043105...74341