Trang 3113, kết quả từ 31121 tới 31130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thanh Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thanh Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Cậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Chè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Chè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Đình Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đình Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310831093110311131123113311431153116...74341