Trang 3116, kết quả từ 31151 tới 31160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quý Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quý Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đàm Văn áng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn áng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Trọng Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311131123113311431153116311731183119...74341