Trang 3122, kết quả từ 31211 tới 31220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Công Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Quang Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Bá Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Xuân Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311731183119312031213122312331243125...74341