Trang 3140, kết quả từ 31391 tới 31400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 21/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 8/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 19/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/5/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tằm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tằm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sõ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313531363137313831393140314131423143...74341