Trang 3141, kết quả từ 31401 tới 31410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dư Quang Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Quang Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 6/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 3/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 3/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313631373138313931403141314231433144...74341