Trang 3144, kết quả từ 31431 tới 31440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 21/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 23/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 8/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313931403141314231433144314531463147...74341