Trang 3145, kết quả từ 31441 tới 31450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 15/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Thị Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Chim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hữu Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 16/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...314031413142314331443145314631473148...74341