Trang 3146, kết quả từ 31451 tới 31460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 3/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Hữu Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...314131423143314431453146314731483149...74341