Trang 3152, kết quả từ 31511 tới 31520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Danh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Hữu Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Duy Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...314731483149315031513152315331543155...74341