Trang 3155, kết quả từ 31541 tới 31550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Như Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Huy Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Tống Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tống Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315031513152315331543155315631573158...74341