Trang 3158, kết quả từ 31571 tới 31580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Hữu Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Phi Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Phi Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Hữu Hã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Hã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315331543155315631573158315931603161...74341