Trang 3161, kết quả từ 31601 tới 31610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thọ Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thọ Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hải Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hải Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Kim Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Kim Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315631573158315931603161316231633164...74341