Trang 3175, kết quả từ 31741 tới 31750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Tử Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tử Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317031713172317331743175317631773178...74341