Trang 3178, kết quả từ 31771 tới 31780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỷ Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỷ Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317331743175317631773178317931803181...74341