Trang 318, kết quả từ 3171 tới 3180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mã Kim Lến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Kim Lến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn No

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn No, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...313314315316317318319320321...74341