Trang 3185, kết quả từ 31841 tới 31850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phí Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318031813182318331843185318631873188...74341