Trang 3192, kết quả từ 31911 tới 31920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Kim Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Kim Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồng Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lã Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Kiều Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Đức Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318731883189319031913192319331943195...74341