Trang 3196, kết quả từ 31951 tới 31960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khuất Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vủ Văn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vủ Văn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Doản Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doản Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319131923193319431953196319731983199...74341