Trang 320, kết quả từ 3191 tới 3200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Mi Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mi Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Mã Kim Chuôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Kim Chuôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Bí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...315316317318319320321322323...74341