Trang 3200, kết quả từ 31991 tới 32000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Soay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Soay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn San, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319531963197319831993200320132023203...74341