Trang 3219, kết quả từ 32181 tới 32190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bạch Mai Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Mai Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cầm Bá Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Bá Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lò Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đức Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321432153216321732183219322032213222...74341