Trang 3222, kết quả từ 32211 tới 32220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Sỹ Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Sỹ Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321732183219322032213222322332243225...74341